czwartek, 28 lutego 2019

Warsztaty przedsiębiorczości społecznejWARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ORAZ ROZWÓJ I WZMOCNIENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZIOŁA SIEDLECKIE


Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 

Czas trwania projektu – 01.01.2019 – 31.12.2019r.

Cel projektu :
Zwiększenie wiedzy i zaangażowania kadry merytorycznej, pracowników, wolontariuszy,
lokalnego społeczeństwa w możliwości rozwoju i wzmocnienia Spółdzielni Socjalnej ZIOŁA SIEDLECKIE w
sferze gospodarczej oraz w zakresie realizacji zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób
wykluczonych społecznie
Adresaci działań -12 osób w tym 8 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności -  kadry merytoryczna , pracownicy i wolontariusze związani ze  Spółdzielnią oraz lokalni rolnicy, działkowcy, zbieracze ziół ze stanów naturalnych, dzikorosnących , leśnych

Działania w ramach projektu:
- 72 godziny zajęć warsztatowych dot. aspektów prawnych, ekonomicznych i marketingowo-promocyjnych
spółdzielni zwiększających poziom wiedzy i umiejętności w kierunku współzarządzania, decydowania, podejmowania różnorodnych form aktywności w celu wzmocnienia i rozwoju potencjału zasobowego, statutowego spółdzielni.
- warsztaty przedsiębiorczości społecznej adresowane do społeczności lokalnej w tym  7 spotkań szkoleniowo-doradczych dla rolników , działkowców, zbieraczy ziół ze stanów naturalnych z zakresu pozyskiwania surowca zielarskiego, uprawy oraz wykorzystania i znaczenia gospodarczego roślin zielarskich prowadzonych przez doradcę rolnego oraz wyjazd studyjno- integracyjny do gospodarstwa zielarskiego

Zakładane rezultaty:
- wzmocnienie zdolności kadry, niepełnosprawnych pracowników  i wolontariuszy spółdzielni do profesjonalnej realizacji zadań gospodarczych oraz statutowych z zakresu integracji społecznej i zawodowej
- Wzrost zaangażowania otoczenia lokalnego w rozwój spółdzielni, miejscowych rolników, działkowców w
rozwój przedsiębiorczości społecznej, wzrost ich wiedzy na temat społecznego, odpowiedzialnego biznesu, wzrost i rozwój ich aktywności obywatelskiej, społecznej i zawodowej poprzez udział w
specjalistycznych spotkaniach szkoleniowo-doradczych

ZAPRASZAMY rolników, działkowców , zbieraczy ziół  do zgłaszania udziału w spotkaniach szkoleniowo-doradczych z zakresu  pozyskiwania  i uprawy surowca zielarskiego.