O nas

Spółdzielnia Socjalna powstała w ramach projektu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim. Członkami spółdzielni i jednocześnie osobami zarządzającymi będą następujące osoby:

Prezes Spółdzielni – Alicja Zasuwik
Zastępca Prezesa Spółdzielni – Barbara Mitelska
Księgowa - Urszula Gawinkowska

Poniżej przedstawiono doświadczenie i kompetencje osób zarządzających Spółdzielnią:

Prezes Spółdzielni – Alicja Zasuwik – Prezes Zarządu Koła Terenowego PZG w Siedlcach. Osoba związana zawodowo ze środowiskiem osób niesłyszących od 36 lat, posiadająca również orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kieruje Zarządem w skład, którego wchodzi 5 osób z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy i tylko 1 osoba sprawna. Funkcję Prezesa wykonuje społecznie, natomiast zawodowo jest Kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji dla osób dorosłych. Osoba ta posiada nie tylko długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale również umiejętności zawodowe z zakresu ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, ich rozliczania, umiejętności rozliczania wynagrodzeń pracowników w systemie FRON – SOD. Jest to osoba, która w szczególny sposób jest zaangażowana w misję powołania Spółdzielni Socjalnej i otwarta na wszelką współpracę w tym zakresie.

Zastępca Prezesa - Barbara Mitelska – wytypowana przez Fundację do realizacji pomysłu utworzenia spółdzielni jest  surdopedagogiem, neurologopedą, posiada ukończone wyższe studia kierunkowe oraz podyplomowe, w tym z zakresu zarządzania służbą zdrowia. Pracuje w poradni logopedycznej, kierując jej działalnością. W okresie 20 lat aktywności zawodowej realizowała wiele projektów, w tym założenie placówki rehabilitacyjnej. Zna problematykę niepełnosprawności osób niesłyszących, ich sytuację na obecnym rynku pracy. Aktywna w kontaktach z otoczeniem.

Księgowa – Urszula Gawinkowska - osoba o wysokich kwalifikacjach zawodowych – podyplomowe studia kierunkowe z zakresu rachunkowości, z długoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, rozliczania środków publicznych oraz dotacji unijnych. Osoba rzetelna i odpowiedzialna za sprawy finansowe, za rozliczanie dotacji PFRON, terminowe rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie sprawozdań finansowych. Posiada doskonała znajomość prawa podatkowego w tym rozliczania podatku VAT. W spółdzielni będzie wykonywała również obowiązki administracyjno-kadrowe.

W spółdzielni zatrudnionych będzie min. 5 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Siedleckiego.

Planowane jest, że osoby te w przeciągu roku nabędą odpowiednie kompetencje do zarządzania samodzielnego Spółdzielnią.